Odjel za klasičnu filologiju

IME I PREZIME: izv. prof. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić (MBZ 363742)

NAZIV USTANOVE: Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju

E-MAIL ADRESA: tserreqi@unizd.hr

CRORIS PROFIL: https://www.croris.hr/osobe/profil/33957

GOOGLE SCHOLAR PROFIL:

https://scholar.google.hr/citations?user=UZS7P8sAAAAJ&hl=hr

PODRUČJE ZNANSTVENOG INTERESA

Grčka i bizantska književnost, stilistika, poklasični i bizantski grčki, književna ostavština Konstantina VII. Porfirogeneta, bizantska historiografija, hrvatski latinizam, priređivanje kritičkih izdanja, antička medicina.

IZVOĐENJE NASTAVE NA ODJELU

Predavala je predmete iz grčkog jezika (Grčki jezik I, II, III i IV; Osnove grčkog jezika I i II; Grčke jezične vježbe I, II, III i IV; Grčka lektira I), latinskog jezika (Latinski jezik I, II, III i IV; Osnove latinskog jezika I i II; Latinske jezične vježbe I, II, III i IV; Lektira I (latinski)), grčke književnosti (Helenizam II, seminar; Bizantska historiografija do 10. stoljeća, predavanje i seminar) i rimske književnosti (Lirika i epigram, seminar). Uvela je nove predmete Medicina u staroj Grčkoj i Rimu (od akad. god. 2022./23.) i Povijest grčkog jezika od helenističke koiné do novogrčkog (od akad. god. 2023./2024.). Trenutno predaje predmete Medicina u staroj Grčkoj i Rimu, Povijest grčkog jezika od helenističke koiné do novogrčkog i Lektira I (latinski).

 

ŽIVOTOPIS

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 14. kolovoza 1976., Zadar.

OBRAZOVANJE

U prosincu 1998. godine diplomirala Grčki jezik i književnost i Latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu s temom pod naslovom Književna polemika u antici (mentor: prof. dr. sc. Zdeslav Dukat).

U veljači 2016. doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom pod naslovom Usporedba jezično-stilskih osobitosti Porfirogenetovih djela Vita Basilii i De thematibus (mentor: izv. prof. dr. sc. Milenko Lončar).

RADNO ISKUSTVO NA ODJELU

Izvanredna profesorica od rujna 2023., docentica od svibnja 2018., predavačica od srpnja 2003., vanjski suradnik u suradničkom zvanju naslovnog asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (klasična filologija) od listopada 1999. godine.

OBJAVLJENI RADOVI

Znanstvene monografije

Sorić, Diana; Serreqi Jurić, Teuta. Antun Vrančić: Epistolae ad familiares, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020., 220 str.

Znanstveni radovi

1. Lončar, Milenko; Serreqi, Teuta. “Kastron i polis u Porfirogenetovu De administrando imperio”, Folia onomastica Croatica 17 (2008), 111–117.

2. Lončar, Milenko; Serreqi Jurić, Teuta. “Stilske varijacije Porfirogenetovih izvještaja o pohodu Saracena na Dalmaciju i južnu Italiju”, Živa Antika 66 (2016), br. 1-2: 109–137.

3. Serreqi Jurić, Teuta. “Ideja Božje providnosti i utjecaj Svetoga pisma u Porfirogenetovoj Vita Basilii”, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 29 (2017), br. 2: 157–178.

4. Lončar, Milenko; Serreqi Jurić, Teuta. “Tamno more u spisu De administrando imperio: Baltičko ili Crno?”, Povijesni prilozi 37 (2018), br. 54: 7–38.

5. Sorić, Diana; Serreqi Jurić, Teuta. “Literary Aspects of Antun Vrančić’s Travelogue Iter Buda Hadrianopolim”, Živa Antika 68 (2018), br. 1-2: 153–168.

6. Serreqi Jurić, Teuta. “Stilske razine u djelima Konstantina Porfirogeneta”, Hum 14 (2019), br. 21: 132–159.

7. Serreqi Jurić, Teuta. “Stilska sredstva u funkciji oblikovanja lika idealnog bizantskog cara: primjer iz Porfirogenetova spisa Vita Basilii”, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 32 (2020), br. 2: 159–182.

8. Sorić, Diana; Serreqi Jurić, Teuta. “The Textual Transmission of Iter Buda Hadrianopolim, a Travelogue by Antun Vrančić”, Povijesni prilozi 40 (2021), br. 61: 397–427.

9. Serreqi Jurić, Teuta; Glavan, Maria Mariola. “Antički pjesnički uzori u Pjesmama Flaviji dubrovačkog humanista Ilije Crijevića (1463. – 1520.)”, Živa Antika 72 (2022), br. 1-2: 155–183.

10. Serreqi Jurić, Teuta; Jurišić, Tihana. “The Reflection of Ancient Greek Biography in Constantine VII Porphyrogenitus’ Vita Basilii”, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 35 (2023), br. 1: 265–292.

Stručni radovi

1. Serreqi, Teuta. “Povijest Odjela za klasičnu filologiju 1956. – 2007.”. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2009.

2. Serreqi Jurić, Teuta; Sorić, Diana; Vuletić, Nikola. “Vizitacija Vrboske biskupa Mihovila Priulija, 1603.”. U: Vrboska i njezine znamenitosti, ur. Radoslav Tomić, 295-298. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016.

3. Serreqi Jurić, Teuta; Sorić, Diana. “Vizitacija Vrboske nadbiskupa Oktavijana Garzadorija, 1625.”. U: Vrboska i njezine znamenitosti, ur. Radoslav Tomić, 299-300. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016.

4. Serreqi Jurić, Teuta; Sorić, Diana. “Vizitacija Vrboske apostolskog vikara Petra Morarija, 1627.”. U: Vrboska i njezine znamenitosti, ur. Radoslav Tomić, 301-304. Vrboska: Župa sv. Lovre – Vrboska, 2016.

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

1. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Sveučilište u Zadru, Zadar – Biograd na Moru, 23. – 25. listopada 2014. Izlaganje: „Stilske razine Porfirogenetovih izvještaja o pohodu Saracena na jadranske obale” (u koautorstvu s M. Lončarom).

2. Zadarski filološki dani VI, Sveučilište u Zadru, Zadar – Novalja, 25. – 26. rujna 2015. Izlaganje: „Porfirogenetovo Tamno more: Baltičko ili Crno?” (u koautorstvu s M. Lončarom).

3. The 9th Annual International Conference on Literature, Athens Institute for Education and Research, Atena, Grčka, 6. – 9 lipnja 2016. Izlaganje: „The Role of the Biblical Elements in Porphyrogenitus' Vita Basilii”.

4. Natales grate numeras?, Sveučilište u Zadru, Zadar, 7. – 8. travnja 2017. Izlaganje: „Stilske razine u Porfirogenetovim djelima”.

5. Natales grate numeras?, Sveučilište u Zadru, Zadar, 7. – 8. travnja 2017. Izlaganje: „Tekstološki izazovi pri izdavanju obiteljske korespondencije Antuna Vrančića” (u koautorstvu s D. Sorić).

6. XVIIᵀᴴ International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), University of Castilla-La Mancha, Albacete, Španjolska, 29. srpnja – 3. kolovoza 2018. Izlaganje: „Antun Vrančić’s Iter Buda Hadrianopolim: Historical and Literary Context” (u koautorstvu s D. Sorić).

7. Divina: the Days of Andreas Divus from Iustinopolis, Univerza na Primorskem, Koper – Piran, Slovenija, 19. – 20. listopada 2018. Izlaganje: „Literarni aspekt Vrančićeva putopisa Iter Buda Hadrianopolim” (u koautorstvu s D. Sorić).

8. Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 18. listopada 2018.  Izlaganje: „Tekstualna transmisija Vrančićeva putopisa Iter Buda Hadrianopolim” (u koautorstvu s D. Sorić).

9. Zadarski filološki dani 8, Sveučilište u Zadru, Zadar – Benkovac, 8. – 9. studenog 2019. Izlaganje: „Stilska sredstva u funkciji oblikovanja lika idealnog bizantskog vladara u Porfirogenetovu spisu Vita Basilii”.

10. Preko i njegovo područje, Sveučilište u Zadru, Zadar – Preko, 25. – 26. lipnja 2021. Izlaganje: „Osobni arhivski fond biskupa Josipa Marčelića iz Arhiva Zadarske nadbiskupije (HR-AZDN-36)” (u koautorstvu s D. Sorić).

11. Natales grate numeras?, Sveučilište u Zadru, Zadar, 27. – 28. svibnja 2022. Izlaganje: „Epistolarna topika u prijateljskoj korespondenciji bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta (913. – 959.) i kizičkog biskupa Teodora” (u koautorstvu s D. Sorić).

12. 24th International Congress of Byzantine Studies, Università Ca' Foscari Venezia, Venecija – Padova, 22. – 27. kolovoza 2022. Izlaganje: „Epistolary Topoi in the Correspondence between Constantine VII Porphyrogenitus (913-959) and Theodore, Bishop of Cyzicus” (u koautorstvu s D. Sorić).

13. Nova promišljanja o djetinjstvu II. / Rethinking Childhood II, Sveučilište u Zadru, Zadar, 1. – 3. lipnja 2023. Izlaganje: „Djetinjstvo u basilikos logosu: primjer iz Porfirogenetova spisa Vita Basilii”.

14. U križu je spas / In cruce salus: Život i djelovanje dr. Josipa Marčelića biskupa dubrovačkog 1894. – 1928., Sveučilište u Zadru, Preko, 2. rujna 2023. Izlaganje: „Valorizacija rukopisne ostavštine biskupa Josipa Marčelića iz Arhiva Zadarske nadbiskupije” (u koautorstvu s D. Sorić).

15. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Sveučilište u Zadru, Zadar, 5. i 6. listopada 2023. Izlaganje: „Intertekstualne pojavnice talijanskih humanista u Pjesmama Flaviji Ilije Crijevića (1463. 1520.) (u koautorstvu s M. M. Glavan).

ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH ZNANSTVENIH SKUPOVA

1. Članica organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Natales grate numeras?, Sveučilište u Zadru, Zadar, 7. i 8. travnja 2017.

2. Predsjednica znanstveno-organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Natales grate numeras?, Sveučilište u Zadru, Zadar, 27. i 28. svibnja 2022.

3. Članica organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Divina: Days of Andreas Divus from Iustinopolis, Fakultet za humanističke studije, Primorsko sveučilište u Kopru, Koper, Slovenija, 9. i 10. ožujka 2023.

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM PROJEKTIMA

Voditeljica institucionalnog projekta u sklopu natječaja IP-UNIZD-2023 Digitalizacija izvora za poznavanje ranosrednjovjekovne hrvatske povijesti I: De administrando imperio (DigIzDAI); suradnici: doc. dr. sc. Maria Mariola Glavan, dr. sc. Zvonko Liović, prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Lovro Lulić (student), Gian Luca Braus (student).

ORGANIZACIJA GOSTUJUĆIH PREDAVANJA

1. Pozvano gostujuće predavanje izv. prof. dr. sc. Gregora Pobežina (Univerza na Primorskem, Kopar, Slovenija) i prof. dr. sc. Nevena Jovanovića (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) u sklopu Dies Latinus et Graecus, Sveučilište u Zadru, 31. svibnja 2023.

2. Pozvano gostujuće predavanje prof. dr. sc. Helene Tomas (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) u suradnji s Veleposlanstvom Helenske Republike u Hrvatskoj, Sveučilište u Zadru, 19. listopada 2023.

 

ČLANSTVA U DRUŠTVIMA

Članica je Hrvatskog društva za bizantske studije, hrvatskog nacionalnog komiteta pri International Association of Byzantine Studies i International Association for Neo-Latin Studies (IANLS).

 

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

1. Festival znanosti 2021., radionica „Naše tajne saznat neće nitko: šifrirana pisma Antuna i Mihovila Vrančića”, Klasična gimnazija Ivana Pavla II. Zadar, 14. svibnja 2021.

2. Festival znanosti 2022., radionica „Forum Romanum i svakodnevni život antičkog Zadra”, Osnovna škola Petra Preradovića Zadar, 6. svibnja 2022.

3. Ljetna škola latinskog jezika i kulture, Zadar, 18. – 31. srpnja 2022., predavanje „Život antičkoga grada na primjeru starog Jadera”, Nadbiskupsko sjemenište “Zmajević” Zadar, 21. srpnja 2022.

       4. 21. Europski dan jezika, Zadar, 28. rujna 2022.

5. Europska noć istraživača 2022., aktivnost „Latinski za djecu: imena najpoznatijih stvorenja Jadranskog mora”, Zadar, 30. rujna 2022.

6. Dan grada Zadra, radionica „Šetnja antičkim Jaderom”, Gradska knjižnica Zadar – ogranak „Aleksandar Stipčević” Arbanasi, 21. studenog 2022.

7. Otvoreni dan klasične filologije, Sveučilište u Zadru, 16. siječnja 2023.

       8. Međunarodni dan grčkog jezika, Klasična gimnazija Ivana Pavla II. Zadar, 9. veljače 2023.

     9. Festival znanosti 2023., radionica „Ljekovito bilje u antičkoj medicini”, Klasična gimnazija Ivana Pavla II. Zadar, 25. travnja 2023.

    10. Dies Latinus et Graecus, Sveučilište u Zadru, 31. svibnja 2023.

    11. 22. Europski dan jezika, Zadar, 26. rujna 2023.

    12. Europska noć istraživača 2023., radionica „Antički zdravi kutak”, Zadar, 29. rujna 2023.

    13. Projekcija filma Kazantzakis u suradnji s Veleposlanstvom Helenske Republike u Hrvatskoj, Providurova palača, Zadar, 18. listopada 2023.