Odjel za klasičnu filologiju

Međunarodni znanstveni skup The 17th NooJ International Conference 2023

Odjel za klasičnu filologiju i Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru u suradnji s NooJ asocijacijom i Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (Sveučilište Franche-Comté, Besançon, Francuska) organiziraju međunarodni znanstveni skup The 17th NooJ International Conference 2023 koji će se održati od 31. svibnja do 2. lipnja 2023. godine na Sveučilištu u Zadru. 
Konferencija okuplja stručnjake iz različitih područja humanističkih i društvenih znanosti zainteresiranih za lingvističke alate, alate za istraživanje korpusa i aplikacije za digitalne humanističke znanosti koji u svom istraživanju koriste lingvistički računalni alat za obradu prirodnog jezika NooJ. Cilj je konferencije pružiti NooJ korisnicima i istraživačima u lingvistici i računalnoj lingvistici priliku da podijele svoja iskustva kao programeri, istraživači i nastavnici, predstaviti najnovije lingvističke resurse i NLP aplikacije razvijene za ili s NooJ-om te ponuditi istraživačima pomoć pri analizi korpusa i izradi NLP aplikacije koristeći NooJ. 
Više o konferenciji https://conference.unizd.hr/noojconference/.